Contact us here

LINAK A/S – Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Úvod

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom („EULA“) sa uplatňuje na ľubovoľnú zmluvu týkajúcu sa zákazníkovho („zákazník“) používania softvéru vyvinutého alebo poskytovaného zo strany spoločnosti LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Dánsko, č. CVR  66365328 („LINAK“) alebo akýchkoľvek pridružených spoločností, ak nie je dohodnuté inak. 
Starostlivo si prečítajte túto EULA. Podmienky EULA regulujú používanie softvéru zo strany zákazníka a akékoľvek jeho budúce modernizácie alebo dodatky, ak nie je uvedené inak a dohodnuté písomne so spoločnosťou LINAK v danom konkrétnom čase.

DÔLEŽITÉ! SŤAHOVANÍM, INŠTALOVANÍM, PRÍSTUPOM ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU, KTORÝ SPREVÁDZA TÚTO EULA, SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SA STÁVATE VIAZANÍ PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ TU STANOVENÉ. AK NESÚHLASÍTE S UVEDENÝMI PODMIENKAMI, NESMIETE SŤAHOVAŤ, INŠTALOVAŤ, POUŽÍVAŤ, PRISTUPOVAŤ ALEBO PONECHÁVAŤ SI ŽIADNE KÓPIE SOFTVÉRU.

1.  Poskytnutie licencie

1.1 Zákazníkovi sa poskytuje nevýlučné právo používať softvér spoločnosti LINAK vyvinutý a poskytovaný zo strany spoločnosti LINAK („softvér LINAK“) na jeho vlastné interné účely v spojitosti s riadiacou jednotkou LINAK nainštalovanou v nábytkových produktoch nadobudnutých zákazníkom.

1.2     Zákazníkovi bude poskytnutá jedna kópia spustiteľného objektového kódu softvéru spoločnosti LINAK.

1.3     Mimo výslovného povolenia zákazník nesmie:
      - distribuovať, predávať alebo prenajímať softvér spoločnosti LINAK samotný alebo jeho dokumentáciu, ak nejaká existuje, akejkoľvek tretej strane; alebo
      - sublicencovať softvér spoločnosti LINAK alebo poskytovať outsourcing, prenájom alebo iné takéto služby akejkoľvek tretej strane.

1.4     Okrem prípadu výslovného povolenia v tomto texte alebo na základe výslovného povolenia záväznými zákonnými ustanoveniami platného zákona zákazník nesmie:
         - kopírovať, v celku alebo v časti, softvér spoločnosti LINAK inak ako na záložné účely; alebo
         - spätne dešifrovať alebo inak odvodzovať zdrojový kód produktu z licencovaného spustiteľného kódu.

1.5     V prípade softvéru tretej strany, ktorý nie je zabudovanou súčasťou softvéru spoločnosti LINAK, práva a povinnosti zákazníka týkajúce sa takéhoto softvéru tretej strany podliehajú konkrétnym licenčným podmienkam tretej strany.

2. Dokumentácia, používanie a úprava

2.1     Zákazníkovi je dovolené kopírovať sprievodnú dokumentáciu a štandardný školiaci materiál, ak nejaký existuje, iba na interné účely.

2.2     Dokumentácia a štandardný školiaci materiál od spoločnosti LINAK sa však nesmie upravovať bez poskytnutého písomného povolenia. To tiež platí pre dokumentáciu vyvinutú konkrétne pre zákazníka.

3.  Práva duševného vlastníctva

3.1     Zákazník potvrdzuje, že softvér spoločnosti LINAK a všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorského práva k nemu sú vlastníctvom spoločnosti LINAK (alebo sú pre ňu licencované tretími stranami) a žiadne z ustanovení tejto EULA nezamýšľa prevod vlastníctva softvéru spoločnosti LINAK a súvisiacich práv duševného vlastníctva na zákazníka. Zákazníkovi sa poskytuje iba obmedzená licencia na používania softvéru, ako je uvedené v tejto EULA.

4. Chyby

4.1     Zákazník berie na vedomie, že softvér vo všeobecnosti nie je bez chýb alebo bez nedostatkov a súhlasí, že existencia takýchto chýb alebo nedostatkov v softvéri spoločnosti LINAK alebo inom softvéri poskytnutom zákazníkov nepredstavuje porušenie tejto EULA.

4.2     Spoločnosť LINAK zaručuje, že softvér nebude porušovať žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv. Táto záruka podlieha podmienke, že spoločnosti LINAK bude bezodkladne oznámená akákoľvek takáto sťažnosť na porušenie, ktorá je adresovaná zákazníkovi a spoločnosť LINAK má právo brániť sa proti takýmto sťažnostiam a urovnávať ich podľa svojho uváženia a zákazník poskytne takú pomoc, ako môže spoločnosť LINAK primerane požadovať na urovnanie alebo namietanie proti takýmto sťažnostiam.

4.3     Spoločnosť LINAK sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, čo sa týka softvéru, vrátane najmä záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel.

4.4     Spoločnosť LINAK sa podľa vlastného uváženia môže rozhodnúť 1) opraviť alebo nahradiť časť softvéru, ktorá je chybná alebo ktorá poškodzuje práva tretej strany alebo 2) ukončiť právo zákazníka na používanie softvéru s okamžitým účinkom. Spoločnosť LINAK za žiadnych okolností nie je povinná napraviť:
   -  zmenený, poškodený alebo modifikovaný softvér;
   -  softvér, ktorý nie je aktuálnym alebo predchádzajúcim vydaním v poradí;
   -   problémy softvéru spôsobené nedbanlivosťou zákazníka, nefunkčnosťou hardvéru alebo inou príčinou mimo kontroly spoločnosti LINAK;
   -  chybné údaje;
   -  problémy spôsobené nesprávnym rozhraním k inému softvéru alebo dátovým zdrojom; alebo
   - softvér nainštalovaný v operačnom prostredí nepodporovanom zo strany spoločnosti LINAK.

4.5     Softvér tretej strany je poskytovaný „tak, ako stojí a leží“ bez záruk akéhokoľvek druhy, hoci pôvodní výrobcovia softvéru z okruhu tretích strán alebo dodávatelia z okruhu tretích strán takéhoto softvéru môžu poskytovať svoje vlastné záruky.

5. Obmedzenie zodpovednosti

5.1     Spoločnosť LINAK nenesie zodpovednosť voči zákazníkovi za akékoľvek straty alebo škodu akéhokoľvek druhu alebo akokoľvek spôsobenú, ktorá vyplýva priamo alebo nepriamo v spojitosti s touto EULA, softvérom spoločnosti LINAK alebo iným softvérom, jeho používaním alebo inak, s výnimkou rozsahu, v ktorom je nezákonné vylúčiť takúto zodpovednosť v rámci platného zákona.

5.2     Napriek všeobecnosti vyššie uvedených ustanovení spoločnosť LINAK výslovne vylučuje zodpovednosť za akékoľvek nepriame, zvláštne, náhodné alebo následné straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť vzhľadom na konkrétny softvér, jeho používanie alebo vzhľadom na zariadenia alebo majetok alebo za stratu zisku, podnikania, obratu, dobrého mena, údajov a očakávaných úspor.

5.3     V prípade, že akékoľvek vylúčenie obsiahnuté v tejto EULA bude z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné a spoločnosť LINAK bude zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorá môže byť zákonne obmedzená, takáto zodpovednosť bude obmedzená na ročný alebo jednorazovaný licenčný poplatok platený zákazníkom, avšak nepresiahne 500 EUR.

5.4     Spoločnosť LINAK nevylučuje zodpovednosť za smrť alebo zranenie iba v takom rozsahu, keď sú tieto dôsledkom nedbanlivosti spoločnosti LINAK, jej zamestnancov, agentov alebo splnomocnených zástupcov.

6.  Zachovávanie dôvernosti

6.1     Všetky informácie vrátane najmä údajov, nákresov, špecifikácií, dokumentácie, zoznamov softvéru, objektového alebo zdrojového kódu, cenotvorby, ktoré mohol zákazník prijať v súvislosti so softvérom LINAK (iné ako nápady a zásady, ktoré sú základom softvéru), sú súkromné a dôverné.  Zákazník týmto súhlasí, že bude používať takéto informácie výlučne v súlade s ustanoveniami tejto EULA a že nebude nikdy počas alebo po uplynutí alebo ukončení tejto EULA zverejňovať informácie, či už priamo alebo nepriamo, žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LINAK.

6.2     Vyššie uvedené ustanovenie nebráni zverejňovaniu alebo používaniu ľubovoľných informácií zo strany zákazníka, ktoré sú alebo sa neskôr bez zavinenia zákazníka stávajú verejnými vedomosťami alebo v rozsahu dovolenom zákonom.

7.  Audit

7.1     Spoločnosť LINAK si vyhradzuje právo auditovať na náklady spoločnosti LINAK zákazníkovo využitie a používanie softvéru spoločnosti LINAK z hľadiska súladu s touto EULA v akomkoľvek vzájomne vyhovujúcom čase počas bežných pracovných hodín zákazníka.

7.2     Zákazník zavedie primerané kontrolné mechanizmy na zabezpečenie toho, aby neporušoval práva na používanie softvéru poskytnuté v tejto EULA.

8.  Ukončenie

8.1     EULA môže byť ukončená jednou alebo druhou stranou s okamžitým účinkom v prípade, že sa druhá strana dopustí závažného porušenia akýchkoľvek podmienok tejto EULA a (ak je takéto porušenie napraviteľné) nenapraví takéto porušenie v lehote 30 dní od upovedomenia o porušení.

8.2     Akékoľvek porušenie podmienok tejto EULA alebo akýchkoľvek iných platných podmienok týkajúcich sa licencie zákazníka na používanie softvéru spoločnosti LINAK, dokumentácie a/alebo štandardného školiaceho materiálu podľa odsekov 1 a 2 vyššie zo strany zákazníka sa považuje za zásadné porušenie tejto EULA.

8.3     Po ukončení EULA zákazník prestane používať akýkoľvek softvér spoločnosti LINAK. Okrem toho zákazník buď zničí, alebo vráti všetky kópie softvéru podľa pokynov spoločnosti LINAK.

9. Spory

9.1     Akékoľvek spory vyplývajúce alebo v súvislosti s touto EULA vrátane sporov týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia sa riadia dánskym právom a urovnáva ich arbitráž zorganizovaná Dánskym arbitrážnym inštitútom v súlade s pravidlami arbitrážneho konania prijatého Dánskym arbitrážnym inštitútom a platnými v čase, keď takéto konanie začalo.