Contact us here

Oznamovateľ

Etická príručka a kódex správania LINAK® sa vzťahujú na všetkých zamestnancov spoločnosti LINAK vo všetkých krajinách a na všetkých pozíciách.

Spoločnosť LINAK zaviedla tento systém oznamovania protiprávneho konania preto, aby zamestnancom, obchodným partnerom a iným dotknutým tretím stranám, ktoré spolupracujú so spoločnosťou LINAK, poskytla prostriedky na nahlásenie podozrenia na trestnú činnosť alebo nedodržiavanie predpisov, ak sa pri používaní bežných kanálov na nahlasovanie cítia nepríjemne.

Odporúčame vám, aby ste v oznámení uviedli svoje meno. Bez ohľadu na to, či tak urobíte alebo sa rozhodnete pre anonymitu, všetky oznámenia budú spracované prísne dôverne.

Zamestnanci spoločnosti LINAK sa môžu obrátiť na koordinátora spoločnosti LINAK pre oznamovanie protiprávneho konania na pracovisku alebo na oddelenie ľudských zdrojov, ak potrebujú poradiť, ako riešiť ťažkú situáciu súvisiacu s obchodnou etikou alebo ako uplatňovať zásady spoločnosti v konkrétnej situácii.

Ak chcete podať oznámenie, navštívte stránku linak.whistlesystem.com.

PRÍRUČKA

Čo je možné nahlásiť: Systém oznamovania protiprávneho konania na pracovisku sa môže použiť len vtedy, ak sa oznámenie týka závažných priestupkov alebo porušení. Oznámenia by nemali byť založené na neopodstatnených obvineniach. Tieto zásady oznamovania protiprávneho konania sa týkajú porušení súvisiacich s nasledujúcimi oblasťami:

 1. Verejné obstarávanie
 2. Pranie špinavých peňazí
 3. Bezpečnosť produktov
 4. Bezpečnosť pri preprave
 5. Ochrana životného prostredia
 6. Zdravotníctvo
 7. Ochrana spotrebiteľa
 8. Ochrana osobných údajov a súkromia
 9. Dane
 10. Sexuálne obťažovanie
 11. Úplatkárstvo a korupcia
 12. Diskriminácia
 13. Nevhodné predajné a marketingové aktivity
 14. Obchodné sankcie a kontrola vývozu
 15. Porušenia podliehajúce trestnoprávnym sankciám
 16. Etická príručka spoločnosti LINAK

Veci mimo uvedeného rozsahu, ako je napríklad šikanovanie, sťažnosti medzi jednotlivými zamestnancami, nespokojnosť s podmienkami a iné podobné veci súvisiace s ľudskými zdrojmi, sa nebudú nahlasovať koordinátorovi pre oznamovanie protiprávneho konania na pracovisku, ale vášmu priamemu nadriadenému a/alebo miestnej personálnej podpore.

Ako sa oznámenie spracúva?

Po odoslaní oznámenia sa zobrazí jeho jedinečný identifikátor, ktorý si musíte uložiť a uschovať na bezpečnom mieste. Pomocou tohto identifkátora sa môžete prihlásiť a znovu otvoriť Vaše oznámenie. Na portáli je možné spustiť anonymný dialóg, odoslať ďalšiu dokumentáciu a odpovedať na vyjasňujúce otázky od koordinátora pre oznamovanie.

Spoločnosť LINAK vám odporúča, aby ste sa po odoslaní oznámenia pravidelne prihlasovali, aby ste odpovedali na akékoľvek následné otázky. Požiadajte o podrobný popis procesu oznamovania v rámci podnikového postupu spoločnosti LINAK..

Postupujte pritom nasledujúcim spôsobom:

 1. Koordinátor pre oznamovanie vám potvrdí prijatie oznámenia do 7 dní.
 2. Koordinátor pre oznamovanie posudzuje a kategorizuje oznámenie a vykoná počiatočné vyšetrovanie. V tejto fáze je možné, že koordinátor pre oznamovanie bude potrebovať viac podrobností alebo dokumentácie od oznamovateľa. Koordinátor pre oznamovanie nadviaže s vami anonymný dialóg prostredníctvom systému.
 3. Spracovanie oznámenia závisí od jeho typu a závažnosti. Nahlásenia sa najprv spracúvajú interne. V prípade mimoriadne závažného protiprávneho konania alebo porušenia môžu byť do vyšetrovania zapojené úrady.
 4. O prijatých opatreniach budete informovaní do 3 mesiacov od podania oznámenia. V dlhodobých prípadoch budete informovaní pravidelne.
 5. Všetky osobné údaje v oznámení sa spracúvajú v súlade s nariadením GDPR.
 6. Oznámenie sa vymaže zo systému, keď už nie je relevantné.

Nahlásiť incident