Contact us here

Podmienky používania

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie internetových stránok spoločnosti LINAK a na používanie  materiálov a ochranných známok LINAK.

Starostlivo si prečítajte tieto podmienky. Ak tieto podmienky nedokážete prijať, opustite tieto internetové stránky a prestaňte používať naše ochranné známky a materiál.

Internetové stránky spoločnosti LINAK
Všetky práva duševného vlastníctva a iné práva vzhľadom na obsah týchto internetových stránok, ako je názov, logo, text, popisy produktov, fotografie, nákresy, modely, zvukové a video súbory, prezentácie, diagramy, softvér, ochranné známky a obchodné názvy vlastní spoločnosť LINAK alebo jej poskytovatelia obsahu, či už sú alebo nie sú chránené autorským právom, ochrannými známkami, servisnými známkami, patentmi alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi.

Prehliadanie, sťahovanie a iné digitálne kopírovanie obsahu týchto internetových stránok alebo ich častí je dovolené iba na interné použitie zo strany vášho podnikateľského subjektu alebo na vaše vlastné osobné použitie.   Žiadne z ustanovení tohto textu sa nepovažuje za udelenie akejkoľvek licencie alebo práva v rámci akéhokoľvek patentu alebo obchodnej známky spoločnosti LINAK alebo akejkoľvek tretej strany.

Akékoľvek neoprávnené používanie obsahu týchto internetových stránok alebo ich častí, ako je vytváranie kópií alebo ich sprístupňovanie verejnosti, môže byť predmetom trestov a odškodnení vrátane najmä tých, ktoré súvisia s porušovaním obchodných známok, autorských práv a práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch.

Informácie na týchto internetových stránkach sú určené iba na všeobecné informácie a nie sú určené na adresovanie konkrétnych okolností akejkoľvek osoby alebo subjektu.  Tieto internetové stránky môžu poskytovať externé odkazy na internetové stránky, nad ktorými spoločnosť LINAK nemá žiadnu kontrolu a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Spoločnosť LINAK nezaručuje, že používanie alebo prevádzka týchto internetových stránok bude bez prerušenia alebo chýb. Spoločnosť LINAK neprijíma žiadnu zodpovednosť za problémy vzniknuté v dôsledku používania týchto internetových stránok alebo klikania na odkazy na externé internetové stránky. Spoločnosť LINAK neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané záruky alebo vyhlásenia, čo sa týka presnosti, úplnosti alebo zrozumiteľnosti obsahu týchto internetových stránok. Spoločnosť LINAK nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za stratu príjmu alebo údajov, nepriame, priame, náhodné alebo následné škody alebo akékoľvek iné škody, nároky alebo straty, či už v dôsledku nedbanlivosti alebo inak. Zodpovednosť za určenie vhodnosti produktov spoločnosti LINAK na konkrétne použitie nesiete vy.

Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti nie je určené na účely obmedzenia zodpovednosti spoločnosti LINAK v rozpore s akýmikoľvek povinnými požiadavkami stanovenými v platnom vnútroštátnom práve ani nevylučuje jej zodpovednosť za veci, ktoré v rámci uvedeného práva nemožno vylúčiť.

Ochranné známky spoločnosti LINAK a materiály spoločnosti LINAK
Spoločnosť LINAK je vlastníkom názvu LINAK® ako obchodnej známky a ako názvu spoločnosti. Spoločnosť LINAK je vlastníkom loga šípky, individuálne a v kombinácii so slovom LINAK, a iných ochranných známok označených ® alebo ™. Ochranné známky spoločnosti LINAK a materiály spoločnosti LINEAK máte dovolené používať iba s produktmi spoločnosti LINAK.

Nemáte dovolené používať ochranné známky spoločnosti LINAK popisným spôsobom. Ich používanie podlieha zákonu o ochranných známkach a podlieha týmto podmienkam používania:

  • Slovná značka LINAK® musí byť vždy napísaná veľkými písmenami, spolu so symbolom registrovanej ochrannej známky/symbolom ochrannej známky.
  • Farba loga LINAK je dovolená iba v čiernej/modrej, čiernej alebo v negatíve. Pozadie loga by sa malo prezentovať na bielom alebo striedavo na modrom alebo čiernom pozadí LINAK.
  • Prijímate, že vám neprislúchajú žiadne vlastnícke práva a súhlasíte, že nebudete používať, žiadať ani registrovať ochranné známky identické s ochrannými známkami LINAK alebo ním podobné.

Nákresy a obrázky produktov LINAK a obrázky LINAK môžete používať v zobrazenom tvare a v súlade s týmito podmienkami používania:

  • Nemáte dovolené používať materiály spôsobom, ktorý znižuje, poškodzuje alebo inak škodí povesti spoločnosti LINAK alebo dobrému menu spojenému s materiálmi a spoločnosťou LINAK.
  • Nemáte dovolené používať materiály spôsobom, ktoré je nepravdivý alebo zavádzajúci ani akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý mýli koncového používateľa.
  • Materiály by sa mali vždy zobrazovať a používať tak, ako sú poskytnuté spoločnosťou LINAK
  • Nemáte dovolené nechať iných používať materiály.

Spoločnosť LINAK si vyhradzuje právo auditovať vaše používanie z hľadiska súladu s týmito podmienkami.

Tieto podmienky a iné informácie na internetových stránkach a akékoľvek ich používanie sa riadia výlučne dánskym právom bez ohľadu na pravidlá výberu práva. Akékoľvek vzniknuté spory vyplývajúce z podmienok alebo v spojitosti s nimi sa predkladajú jurisdikcii dánskych všeobecných súdov.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Všetky predaje podliehajú Štandardným predajným a dodacím podmienkam spoločnosti LINAK.

Verzia z januára 2020