Contact us here

Informátor

Etická príručka a kódex správania LINAK® sa vzťahujú na všetkých zamestnancov spoločnosti LINAK vo všetkých krajinách a na všetkých pozíciách.

Spoločnosť LINAK zaviedla tento systém informovania o porušeniach predpisov, aby zamestnancom, obchodným partnerom a iným dotknutým tretím stranám, ktoré spolupracujú so spoločnosťou LINAK, poskytla prostriedky na nahlásenie podozrenia na trestnú činnosť alebo nedodržiavanie predpisov, ak sa necítia pohodlne pri používaní bežných kanálov na nahlasovanie.

Hlásenie musí byť založené na platných informáciách a musí byť vykonané v dobrej viere.

Odporúčame vám, aby ste v hlásení uviedli svoje meno. Bez ohľadu na to, či tak urobíte alebo sa rozhodnete pre anonymitu, všetky hlásenia budú spracované prísne dôverne.

Zamestnanci spoločnosti LINAK sa môžu obrátiť na koordinátora spoločnosti LINAK pre informovanie o nekalých praktikách na pracovisku alebo na oddelenie ľudských zdrojov, ak potrebujú poradiť, ako riešiť ťažkú situáciu súvisiacu s obchodnou etikou alebo ako uplatňovať zásady spoločnosti v konkrétnej situácii.

Ak chcete podať hlásenie, navštívte stránku linak.whistlesystem.com.

SPRIEVODCA

Čo je možné nahlásiť: Systém informovania o nekalých praktikách na pracovisku sa môže použiť len vtedy, ak sa hlásenie týka závažných priestupkov alebo porušení. Hlásenia by nemali byť založené na neopodstatnených obvineniach. Tieto zásady informovania o porušeniach predpisov sa týkajú porušení súvisiacich s nasledujúcimi oblasťami:

 1. Verejné obstarávanie
 2. Pranie špinavých peňazí
 3. Bezpečnosť produktov
 4. Bezpečnosť pri preprave
 5. Ochrana životného prostredia
 6. Zdravotníctvo
 7. Ochrana spotrebiteľa
 8. Ochrana súkromia
 9. Dane
 10. Sexuálne obťažovanie
 11. Úplatkárstvo a korupcia
 12. Diskriminácia
 13. Nevhodné predajné a marketingové aktivity
 14. Obchodné sankcie a kontrola vývozu
 15. Porušenia podliehajúce trestnoprávnym sankciám
 16. Etická príručka spoločnosti LINAK

Veci mimo rozsahu týchto zásad informovania o nekalých praktikách na pracovisku, ako je šikanovanie, sťažnosti medzi jednotlivými zamestnancami, nespokojnosť s podmienkami a iné podobné veci súvisiace s ľudskými zdrojmi, sa nebudú nahlasovať koordinátorovi pre informovanie o nekalých praktikách na pracovisku, ale vášmu priamemu nadriadenému a/alebo miestnej personálnej podpore.

Ako sa hlásenie spracúva?

Po odoslaní hlásenia sa zobrazí jeho jedinečný identifikátor, ktorý sa musí uložiť a uschovať na bezpečnom mieste. Môžete sa prihlásiť a znovu otvoriť hlásenie pomocou tohto identifkátora. Na portáli je možné spustiť anonymný dialóg, odoslať ďalšiu dokumentáciu a odpovedať na vyjasňujúce otázky od koordinátora pre informovanie.

Spoločnosť LINAK vám odporúča, aby ste sa po odoslaní hlásenia pravidelne prihlasovali, aby ste odpovedali na akékoľvek následné otázky.

Požiadajte o podrobný popis procesu oznamovania v rámci podnikového postupu spoločnosti LINAK.

Postupujte pritom nasledujúcim spôsobom:

 1. Koordinátor pre informovanie vám potvrdí prijatie hlásenia do 7 dní.
 2. Koordinátor pre informovanie posudzuje a kategorizuje hlásenie a vykoná počiatočné vyšetrovanie. V tejto fáze je možné, že koordinátor pre informovanie bude potrebovať viac podrobností alebo dokumentácie od informátora. Koordinátor pre informovanie nadviaže s vami anonymný dialóg prostredníctvom systému.
 3. Spracovanie hlásenia závisí od typu a závažnosti hlásenia. Nahlásenia sa najprv spracúvajú interne. V prípade mimoriadne závažného nesprávneho konania alebo porušení môžu byť do vyšetrovania zapojené úrady.
 4. O prijatých opatreniach budete informovaní do 3 mesiacov od podania hlásenia. V dlhodobých prípadoch budete informovaní pravidelne.
 5. Všetky osobné údaje v hlásení sa spracúvajú v súlade s nariadením GDPR.
 6. Hlásenie sa vymaže zo systému, keď už nie je relevantné.

Nahlásiť incident